Wartość przerobionych wniosków:

32 585 343,37 zł

Pozyskiwanie funduszy unijnych
Przyśpieszamy
za unijne pieniądze >>
Pozyskiwanie funduszy
na innowacyjne działania >>
Rozbudowujemy
z rozmachem >>

Tu jesteś: Start->Dotacje dla szkół

Dotacje dla szkół i przedszkoli na zakup nieruchomości i inwestycje

Na co?
W ramach programu udziela się dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z:

 • zakupem nieruchomości
 • budowa obiektu
 • dostosowaniem obiektu
 • zakupem wyposażenia.

Dla Kogo?

Do udziału w programie są uprawnione organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, prowadzące statutowa działalność w zakresie oświaty i wychowania, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe


Budżet Programu

140 mln PLN


Cele Programu
 • wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania
 • podniesienie jakości i zwiększenie liczby działań realizowanych na rzecz wspierania systemu oświaty i wychowania, zgodnych z polityka oświatową państwa
 • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 • rozszerzenie oferty edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej
 • wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej w Polsce i za granica

Wymagania Programu
 • złożenie wniosku o przyznanie dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji
 • zakończenie realizacji inwestycji nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
 • trwałość inwestycji nie krótsza niż 5 lat
 • realizowanie inwestycji niemającej charakteru komercyjnego
 • niewykorzystywanie dotacji celowej na finansowanie realizacji inwestycji na inne cele niż związane z realizacja inwestycji, w szczególności na tymczasowe finansowanie podstawowej działalności wnioskodawcy, projekty albo ich elementy zakładające przeprowadzenie kampanii o charakterze politycznym, akcji lobbujących i zbierania podpisów pod petycjami do władz centralnych lub samorządowych

Wartość inwestycji

od 50 000,00 zł do 5 000 000,00 zł


Termin składania wniosków

31 października 2022 r.


Więcej informacji

fundusze@better-place.eu
www.better-place.eu
tel. +48 22 735 70 34
W sprawach pilnych proszę dzwonić pod:
tel. + 48 796 566 302
BETTER PLACE©MORE CREATIVE2011